Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Burs ve Barınma Koordinatörlüğü

YÖNERGE

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BURS ve BARINMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 

 

1. Dayanak

Bu Yönerge’nin dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un 47. maddesidir.

 

 

 2. Amaç

Bu yönergenin amacı, Burs ve Barınma Koordinatörlüğü’ne Üniversite kaynaklarından öğrencilere burs ve/veya yardım sağlanmasında, burs ve/veya yardım alacak başarılı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesinde; Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve/veya yardım temin edilmesinde, öğrencilerin barınma yeri bulmalarında, öğrencilere uygun barınma yerlerinin belirli ölçütler temelinde tespit edilip ilan edilmesinde, kamu ya da özel nitelikli öğrenci barınma yerlerinin kalitesinin gözlemlenmesinde verilen görev ve sorumlulukları belirlemektir.  

 

3. Tanımlar

-Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni,

-Öğrenci: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi’ni,

-Yönerge: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Burs ve Barınma Koordinatörlüğü Yönergesi’ni,

-Burs ve Barınma Koordinatörlüğü: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Burs ve Barınma Koordinatörlüğü’nü,

-Burs: Belirli kriterler çerçevesinde tespit edilmiş öğrencilere karşılıklı ya da karşılıksız ayni ya da nakdi olarak belirli bir dönem boyunca düzenli yapılan desteklerini,

-Yardım: Belirli ölçütler çerçevesinde tespit edilmiş  öğrencilere karşılıklı ya da karşılıksız ayni ya da nakdi olarak verilen yardımları,

- GNO: öğrencinin genel not ortalamasını,

-SKSD: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını ifade eder.

 

4. Yapısı

Burs ve Barınma Koordinatörlüğü’nün yapısı; Koordinatör, Burs Komisyonu, Barınma Komisyonu ve gerekli sayıda çalışandan oluşur.

 

 

 5. Koordinatör

a) Koordinatör, Rektör tarafından 3 yıllığına öğretim elemanları arasından atanır. Görev süresi biten koordinatör tekrar atanabilir. Koordinatör, kendisine yardımcı olmak için akademik veya idari personel arasından birini yardımcı olarak görevlendirebilir.

b) Koordinatör, Koordinatörlüğün faaliyetlerini planlayıp sağlıklı yürütülmesini sağlar, faaliyetlerin usulüne uygun ve verimli gerçekleşmesini gözetir, koordinatörlük çalışanlarının çalışmalarını  düzenler, Burs Komisyonu ve Barınma Komisyonu faaliyetlerinin gerçekleşmesini planlayıp, alınan kararların ye 
rine getirilmesini takip eder, dönemlik ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlar ve Koordinatörlüğü temsil eder.

 

6. Burs Komisyonu

a) Burs Komisyonu

Burs Komisyonu; İlgili Rektör Yardımcısı, Koordinatör, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve Rektör tarafından 3 yıllığına atanan 2 öğretim elemanı olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar atanabilir. Toplantılarda, Burs Komisyonu’na ilgili Rektör Yardımcısı başkanlık eder, Rektör Yardımcısı’nın bulunamadığı durumlarda, Koordinatör vekâleten başkanlık eder.  

b) Burs Komisyonu’nun yetki ve sorumlulukları:

- Verilecek burslar ve katkılar için, genel kontenjanları belirler ve her birime tahsis edilecek kontenjanı kararlaştırır. Öğrencilerin başvurularını, bu Yönerge’de belirlenmiş ölçütler çerçevesinde değerlendirir ve sonuçları ilan eder. Bu değerlendirmelerini, başvuru yapan öğrencileri niteliklerine göre puanlayan ve sıraya koyan bilgisayar programları vasıtasıyla da yapabilir. Yönergede belirtilen bursun kesilmesini gerektiren şartlar oluştuğunda, bir öğrenciye verilen bursun ya da desteğin kesilmesine karar verir ya da kesilmesini sağlar. Koordinatör vasıtası ile akademik ve idari birimler, burs ya da yardım eden ya da yardım etmeye niyetli kurum ve kişiler ile öğrenciler arasında iletişim kurarak değerlendirmeye katkı sağlayabilecek bilgileri temin eder. Burs ve yardım ihtiyaçlarının karşılanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda öneriler ve yöntemler geliştirir. Öğrencilere yönelik olarak burs ve yardım başvuruları konularında danışmanlık eder ve yönlendirmelerde bulunur. Burs ve yardım faaliyetlerinin ve yapılan harcamaların raporlarını hazırlar ve karşılaştırmalı analizler oluşturur. Barınma Komisyonu ile ihtiyaç duyulan işbirliğini kurar.

 

 

 7. Barınma Komisyonu

a) Barınma Komisyonu

Barınma Komisyonu, İlgili Rektör Yardımcısı, Koordinatör, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve Rektör tarafından 3 yıllığına atanan 2 öğretim elemanı olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar atanabilir. Toplantılarda, Barınma Komisyonu’na Rektör Yardımcısı başkanlık eder, Rektör Yardımcısı’nın bulunamadığı durumlarda, Koordinatör vekâleten başkanlık yapar.  

 

 

 b) Barınma Komisyonu’nun yetki ve sorumlulukları:

Üniversite’nin yönettiği ya da Üniversite’ye tahsisli yurt kontenjanlarına Üniversite öğrencilerince yapılan barınma başvurularını, önceden belirlenmiş kriterler çerçevesinde değerlendirir ve uygun görülenleri yerleştirir. Bu değerlendirmelerini, başvuru yapan öğrencilerin niteliklerini değerlendiren ve puanlayan bilgisayar programları vasıtasıyla da yapabilir. Koordinatör aracılığıyla akademik ve idari birimleri ve barınma yerlerini yöneten kurum ve kişiler ile öğrenciler arasında iletişim kurarak, değerlendirmeye katkı sağlayabilecek bilgileri temin eder. Öğrencilere yönelik olarak barınma konularında danışmanlık eder ve yönlendirmelerde bulunur. Barınma ihtiyaçlarının karşılanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında öneriler ve yöntemler geliştirir. Barınma faaliyetlerine ilişkin düzenli aralıklarla raporlar hazırlar ve karşılaştırmalı analizler oluşturur. Burs Komisyonu ile ihtiyaç duyulan iş birliğini kurar.

 

 

 8. Üniversite Tarafından Verilen Burslar ve Yardımlar

Üniversite tarafından verilen burslar Yemek Bursu’dur.

 

a)Yemek Bursu

Öğrencilerin, Üniversite merkez ya da merkez dışındaki kampüslerdeki mutfaklarından veya anlaşmalı lokantalardan ücretsiz yararlanmalarının sağlanması şeklinde yemek ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla kendilerine, öğreniminin devam ettiği süre içerisinde tatil günleri hariç, sınav dönemleri dâhil, 150 yemek fişi ya da günlük bir öğün yemek bedelinin karta doldurulması şeklinde verilen burstur.

 

 

 9. Özel Burslar:

a) Özel burslar, vakıf, kurum ve kuruluşların verdikleri burslardır.

b) Özel burslar için öğrenci seçimi, bursu verenler ile Burs ve Barınma Koordinatörlüğü arasında işbirliği ile yapılır. Bu burslarla ilgili duyurular Burs ve Barınma Koordinatörlüğü panoları ile Üniversite web sitesinden ilan edilir.

b) Öğrencilere burs vermeye istekli özel kişilerin burs verebilecekleri öğrenciler, öğrencilerin fakülte-yüksekokul ya da meslek yüksek okul bilgileri, başarı durumları ve diğer ilgili nitelikleri ile birlikte Koordinatörlük tarafından her akademik yılın başında makul süre içerisinde belirlenip ilan edilir. 

 

10. Genel Koşullar

a) Yemek Bursu Koşulları

Yemek bursundan yararlanacak öğrenci sayısı her eğitim öğretim yılının başında bütçe olanakları gözetilerek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından belirlenir. Yemek bursu için belirlenen öğrenci sayısından %10’u, Burs ve Barınma Koordinatörlüğü’nün önerdiği, şartları uygun öğrencilere SKSD Başkanlığı tarafından gerekli belgeler istenilerek verilir.Yemek bursu için  SKSD Başkanlığı bünyesine ayrılan %10’luk öğrenci sayısının dışında kalan yemek bursu kontenjanı, Akademik birimlerde ki öğrenci sayılarının oranına uygun olarak, SKSD Başkanlığı tarafından sayısal dağıtımı yapılır. Bu dağılım, Burs ve Barınma Koordinatörlüğü ve ilgili akademik birimlere yazı ile bildirilir.   Akademik birimler, her akademik yılın başında en az üç kişiden oluşan geçici burs komisyonlarını kurar. Geçici burs komisyonları birimlerine tahsis edilen burs sayısının % 50 fazlası kadar şartları tutan öğrenci isimlerini Burs ve Barınma Koordinatörlüğüne bildirir. Akademik birimlere tahsis edilen bursların dağıtımı için oluşturulan geçici komisyonlara Burs ve Barınma Koordinatörü ve/veya Burs ve Barınma Koordinatörü Yardımcısı da doğal üye olarak katılır. Geçici komisyonlar oluşturulurken Burs ve Barınma Koordinatörlüğü ile toplanma zamanı belirlenir. Burs başvuru sahibinin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olması ve normal öğrenim süresi içerisinde okuyor olması gereklidir. (Kayıt dondurma süresi öğrenim süresinden sayılmaz). Yemek Bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerden başarı durumu şartı aranmaz. Ancak müraacatların belirlenen okul kontenjanlarından fazla olması durumunda farklı değerlendirme şartları/kriterleri de aranabilir. Bu şartlar/kriterler Burs Komisyonu tarafından belirlenir. Yemek bursu için her akademik yılın başında tekrar başvuru yapılması gereklidir. Bir akademik yılda yemek bursundan faydalanan bir öğrenci devam eden yıllar için koşulları uymak kaydıyla tekrar başvurabilir.

 

b) Kamu ya da Özel Vakıf-Kurum-Kuruluş Burs ya da Yardım Koşulları

- Bu burslar için öğrenci seçimi ve diğer koşullar bursu verenler ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Burs ve Barınma Koordinatörlüğü arasındaki işbirliği sonucu belirlenir.

- Bu burslarla ilgili duyurular Burs ve Barınma Koordinatörlüğü Panoları ile Üniversite web sitesinden ilan edilir.

 

c) Özel Kişilerce verilecek Burs ya da Yardım Koşulları

- Özel kişilerin başvuruları üzerine Burs ve Barınma Koordinatörlüğüne yapılan bireysel burs sağlama talepleri Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde burs sağlayıcı kişi ile görüşülerek belirlenen başvuru şartları Burs ve Barınma Koordinatörlüğü Panoları ve Üniversite web sitesinden ilan edilir.    

 

11. Başvuru Şekli

a) Yemek Bursu Başvuru Şekli

Başvurular, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca online olarak ilan edilen Yemek Bursu Başvuru Formu başvuracak öğrenciler tarafından doldurulup imzalandıktan sonra istenilen belgeler temin edilerek, ilan edilen tarihlerde, ilanda belirtilen ilgili birimlere teslim edilir. Söz konusu bursa başvurmak isteyen öğrencinin gerekli belgeleri tamamlaması zorunludur.

b) Özel Burslar Başvuru Şekli

Başvurular, Burs ve Barınma Koordinatörlüğü tarafından online olarak ilan edilen Özel Burslar Başvuru Formu başvuracak öğrenciler tarafından doldurulup imzalandıktan sonra istenilen belgeler temin edilerek, ilan edilen tarihlerde, Burs ve Barınma Koordinatörlüğüne teslim edilir. Söz konusu bursa başvurmak isteyen öğrencinin gerekli belgeleri tamamlaması zorunludur. 

 

12. Değerlendirme ve İlan Süreci

Burs ve Barınma Koordinatörlüğü aracılığıyla sağlanacak tüm burslar her akademik yılın başında Burs ve Barınma Koordinatörlüğü’nün önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Burs başvuru takvimi ve koşulları Üniversite web sitesi üzerinden ilan edilir.

Değerlendirme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde öğrenci ile görüşme talep edilebilir. Görüşmeler Burs Komisyonu Üyeleri tarafından ya da Komisyon Üyeleri’nden en az bir kişinin de katıldığı Fakülte/Yüksekokullar/MYO’lar tarafından kurulan geçici komisyonlar tarafından yürütülür. Görüşme sonuçları Burs ve Barınma Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

Bir öğrenciye gereksinimine göre birden fazla burs bağlanabilir ancak bir öğrenciye birden fazla nakdi burs verilemez (KYK Öğrenim ve Katkı Kredisi hariç). Ancak Şehit ve Gazi yakınları ile engelli öğrenciler birden fazla nakdi burs alabilirler. 

 

13. Bursun Kesilmesi

a) Disiplin Durumu

Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı davranışları nedeniyle disiplin cezası (uyarı cezası dışında) alan öğrencilerin bursu iptal edilir. Bu öğrenciler burs için tekrar başvuruda bulunamazlar.

b) İzinli Olma

Mazereti nedeniyle bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile dönem izni alan öğrenciye, izinli olduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz. İzinli sayıldığı süre içinde bursiyere ödeme yapılmış ise bu ödeme izleyen döneme sayılır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Değişim Programları çerçevesinde başka üniversitelere giden öğrencilerin Üniversite kaynaklı bursları döndüklerinde başvurmaları halinde Burs Komisyonu tarafından tekrar değerlendirilir.

c) Çalışma Yükümlülüğü

Üniversite ve öğrenciler arasında karşılıklı destek ve bütünleşmeyi sağlamak amacıyla burs alan öğrencilerden ayda 45 saati geçmemek üzere üniversitede belirtilen görevlerde çalışmaları istenebilir. Öğrencilerin çalışma yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri görevlendirildikleri birimlerle yapılan işbirliği ve öğrencinin çalıştığına dair birimin vereceği bir raporla izlenir. Öğrenci sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde bursu kesilir. Bursun yenilenmesi burs kontenjanına göre Burs ve Barınma Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.

14. Duyurular

Burslarla ve yardımlarla ilgili duyurular ve başvuru sonuçlarına ilişkin duyurular, Burs ve Barınma Koordinatörlüğü internet sayfasında ve Burs ve Barınma Koordinatörlüğü duyuru panosunda yapılır. 

15. Bursun Süresi

Üniversite tarafından verilen burslar ve yardımlar her yıl öğretim süresi (1 Ekim–30 Haziran) boyunca 9 ay için geçerlidir. Süresi tamamlandıktan sonra isteyen öğrenciler tekrar başvurabilirler. Özel bursların süresi burs sağlayıcı kişi/kurum/kuruluş’un şartlarına bağlı olarak değişebilir. 

 

 

 16. Vicdani Yükümlülük

Öğrenimini tamamlayan her burslu hayata atıldıktan sonra bir başka öğrenciye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi aracılığıyla burs sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

17. Barınma Yerleri Değerlendirme Genel Ölçütleri

Barınma yerlerinin tespit edilmesi ile ilgili genel değerlendirme ölçütleri her akademik yılın kayıt dönemi başlamadan önce makul süre içerisinde Barınma Komisyonu tarafından belirlenir.  

18. Yürütme

Bu Yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör’ü tarafından yürütülür.